July 2005 tarihli yazılar


AB: Referandumlar Devrimci Marksistleri Doğruluyor

Avrupa’nın birleşmesinin tek yolunun Avrupa çapında kapitalizmi yok edecek bir işçi sınıfı devrimi olduğunu ısrarla vurgulamak gerekiyor. Bu devrim tüm kapitalist devletleri ortadan kaldırarak, yerine bir Avrupa İşçi Sovyetleri Cumhuriyeti kuracaktır. Bu sovyetik federasyon da dünya işçi devrimi sürecinin güçlü bir parçası olarak dünya sovyetik federasyonuna giden yolda etkili bir araç olacaktır.

Üniversite Sınavları ve Umut Tacirliği

20. yüzyılın başlarındaki okullar hakkında, “kapitalistler için gerekli olan uşakları yetiştiriyor” diyordu Lenin. Burjuva eğitim sistemi bugün de aynı işlevini sürdürüyor ve yıkılmayı bekliyor. Ve bunu sağlayacak olan, burjuvazinin uşağı olmayı reddeden genç insanları da mücadele saflarında toparlayan devrimci işçi sınıfı olacaktır.

Aile devletin küçük halidir

Mutluyum, artık pembe hayallerim değil gerçekçi umutlarım var!

Neden İşçi Sınıfı?

İşçiler tek tek bireyler olarak, kapitalist toplumun her bireyi gibi, birçok zayıf yön taşırlar. O nedenle bireyler olarak işçileri idealize edip yüceltmek son derece yersizdir. Birey olarak işçiler kafalarında sınıflı toplumlar tarihinin ve cehaletin birçok önyargılarını, gerici düşünce biçimlerini barındırırlar. Birey olarak aldığımızda bu önyargılar ancak devrimci bir eğitimle giderilebilir. Ancak işçiler kolektif örgütlülüklerinde ve eylemlerinde bireysel sınırlılıklarını aşıp, daha büyük bir organizmanın, işçi sınıfının bir parçası olarak hareket etmeye başlarlar.

Faşizm Olgusuna Nasıl Yaklaşmalı

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada burjuvazi milliyetçiliği her geçen gün daha da yükseltiyor. Emperyalist hegemonya savaşının kızışması ile dünyanın her yerinde emekçilere dönük saldırılar artıyor, anti-demokratik yasalar yürürlüğe konuyor, işçi-emekçi yığınlar üzerindeki baskı artırılarak toplum sindirilmek isteniyor, faşizan uygulamalar baş gösteriyor. Bu çerçevede, burjuva devlet, görünmeyen, yasadışı yüzü de dâhil olmak üzere tüm kurumlarıyla daha da güçlendiriliyor.

Ekstra Metal’den Atılan İşçiler Direnişte

Gelecek Sosyalizmindir

Güneş elbette ki balçıkla sıvanamaz. Güneşin altında şeyler neyse odurlar. Emperyalizm aşamasına ulaşmış ve çoktan çürümeye yüz tutmuş kapitalizm de öyle. Sahte rakibi ya da sahte anti-tezi (bürokratik diktatörlükler) ortadan kalkınca, kapitalizm öylece kala kaldı ortada. “Rakipsiz" kalan ...

İş “kazaları” kader değildir

Dinlenmek işçi sınıfına lüks

Sivas Katliamının Sorumlusu Kapitalist Devlettir!

Burjuvazi işçi sınıfının ürettiği zenginliklerin üzerine kurulu egemenliğinin temellerini sarsacak ya da tümüyle ortadan kaldırabilecek devrimci durumların baş gösterdiği dönemlerde diğer yöntemlerin yanı sıra dinsel gericiliği bizzat kendi eliyle palazlandırır. Kapitalizmin ortadan kaldırılması ...

Kapitalizme Hoş Geldiniz!

Sivas’ta Yakılanlar Anıldı

Ya mücadele, ya ölüm

Uyan İşçi Kardeşim

Bir tekstil işçisinden

Tek yol mücadele etmek

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh